" जिल्‍हा परिषद, गोंदिया

समाज कल्‍याण विभाग

समाज कल्‍याण विभाग बाबत थोडक्‍यात

समाज कल्‍याण विभाग जिल्‍हा परिषद या विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. याचे पदनाम समाज कल्‍याण अधिकारी असते.हाच अधिकारी जिल्‍हा परिषदेच्‍या समाज कल्‍याण समितीचा सचिव असतो.हा विभाग मागास वर्गीयांचे विकासासठी सदैव प्रयत्‍नशिल राहतो.यासाठी केद्र व राज्‍य शासनाच्‍या विविध योजना अतिशय उत्‍कृष्‍ठ प्रकारे प्रसार, प्रशिध्‍दी करून राबविल्‍या जातात. जिल्‍हयात ग्रामिण भागात एकुण 44 वस्‍तीगृह आहेत. ग्रामिण भातील मागास वर्गीय विद्यार्थ्‍यांना शासनाकडून देण्‍यात येणारी स्‍कॉलरशिप, जिल्‍हानिधि मधून सायकल व शिलाई मशीन पुरविने,तसेच मागासवर्गीय लोकांच्‍या वस्‍ती मध्‍ये रस्‍ते,पथ दिवे, समाज भवन,नाली बांधकाम करणे,इत्‍यादी प्रकारचे काम अनु. जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास योजना अंतर्गत करण्‍यात येतात.