जिल्‍हा परिषद प्रशासकीय अधिकारी

HTML Tables -
मा. श्री. अनिल पाटील
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
फोन 07182-236425,
ई-मेल ceozp[dot]gondia[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
ई-मेल zpceo_gondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्रीमती. शितल पुंड
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
फोन 07182-232138,
ई-मेल adceozp_gondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्रीमती. प्रमिला जाखलेकर
(प्रकल्प संचालक
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा,
फोन 07182-233388,
ई-मेल pdgondia[at]yahoo[dot]co[dot]in
Klematis
श्री. जनार्दन खोटरे
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,
फोन 07182-236455,
ई-मेल cafo_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. एन.के. भांडारकर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
सामान्य प्रशासन ,
फोन 07182-236155,
ई-मेल dyceogenzpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. जि. आर. खामकर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
ग्राम पंचायत ,
फोन 07182-236672,
ई-मेल dyceovp_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. एन.के. भांडारकर
(प्रभारी) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
पाणी व स्वच्छता ,
फोन 07182-234056,
ई-मेल nbazpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. डी. बी. हरिनखेड़े
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
मनरेगा ,
फोन 07182-236672,
ई-मेल dyceovp_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. संजय गणविर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
बालकल्याण ,
फोन 07182-232870,
ई-मेल dyceocdzpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. सुमित बेलपत्रे
कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा ,
फोन 07182-231554,
ई-मेल eebngondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. सुमित बेलपत्रे
(प्रभारी) कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम ,
फोन 07182-237132,
ई-मेल executiveenginner1pwzpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. सत्यजित राउत
कार्यकारी अभियंता
लघूपाटबंधारे,
फोन 07182-233041,
ई-मेल eemizpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. महेंद्र मडामे
(प्रभारी) कृषी विकास अधिकारी,
कृषी विभाग ,
फोन 07182-232437,
ई-मेल ado_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. कादर शेख
(प्रभारी) शिक्षणाधिकारी-प्राथमिक,
शिक्षण विभाग - प्राथमिक ,
फोन 07182-233595,
ई-मेल eopri_zpgondia[at]yahoo[dot]in
Klematis
श्री. कादर शेख
(प्रभारी) शिक्षणाधिकारी-माध्यमिक,
शिक्षण विभाग - माध्यमिक ,
फोन 07182-233593,
ई-मेल rmsagondia1[at]gmail[dot]com
Klematis
डॉ. नितीन वानखेडे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,
जिल्हा आरोग्य विभाग ,
फोन 07182-231136,
ई-मेल dhozp_gondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. तुकाराम. डी. बरगे
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग ,
फोन 07182-233291,
ई-मेल swozpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
डॉ. कांतीलाल पटले
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,
पशुसंवर्धन विभाग ,
फोन 07182-234131,
ई-मेल dahozp[dot]gondia1[at]gmail[dot]com
Klematis