ग्राम पंचायत विभाग

| पदभरती

सेवा जेष्‍ठता यादी

 • विस्तार अधिकारी (पंचायत) संवर्गाती अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी २०२3
 • ग्राम सेवक संवर्गाती अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी २०२3
 • ग्राम पंचायत विभाग अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी सर्वार्गाच्या ०१-०१-२००० ते ०१-०१-२०२३ या कालवधीतील सुधारित अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी सन 2023
 • ग्राम पंचायत अंतर्गत विस्तार अधिकारी सर्वार्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी सन 2022
 • ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी सर्वार्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी सन 2022
 • ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्रामसेवक सर्वार्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या वास्तव्य अंतिम जेष्ठता यादी सन 2022
 • ग्राम पंचायत अंतर्गत विस्तार अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामसेवक सर्वार्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या तात्पुरती वास्तव्य जेष्ठता यादी सन 2022
 • ग्राम पंचायत कर्मचारी दिनांक 01-01-2022 ची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
 • ग्रामविकास अधिकारी सर्वार्गाच्या सावित्रिक २०२२ तात्पुरती सेवा जेष्टता यादी
 • गविस्तार अधिकारी पंचायत सर्वार्गाच्या २०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्टता यादी
 • ग्रामसेवक सर्वार्गाच्या सावित्रिक २०२२ ची तात्पुरती सेवा जेष्टता यादी
 • ग्राम विकास अधिकारी संवर्गाती अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी २०२१
 • अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी २०२१ विस्तार अधिकारी (पंचायत) संवर्गाती
 • अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी २०२१ ग्राम सेवक संवर्गाती
 • ग्राम पंचायत कर्मचारी दिनांक ०१.०१.२०२१ ची अंतिम सेवा जेष्टता यादी
 • ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांची दिनांक 1.1.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
 • ग्रा.वि.अ. यांची दि 01.01.2020 ची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी
 • ग्रामसेवक संवर्गाची दिनांक 1.1.2020 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 • विस्तार अधिकिारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2020 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 • ग्राम पंचायत कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2020 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 • ग्राम पंचायत कर्मचारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2020 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
 • ग्रामविकास अधिकारी सर्वार्गाच्या सावित्रिक बदल्या २०२१ ची तात्पुरती प्रशासकीय विनंती बदलीची सेवा जेष्टता यादी
 • विस्तार अधिकारी (पंचायत) या पदाची विभागीय स्तरावरील तात्पुरती सेवाजेष्टता यादी दि.०१.०१.१९ व ०१.०१.२०.
 • ग्राम सेवक सर्वार्गाच्या सावित्रिक बदल्या २०२१ ची तात्पुरती प्रशासकीय विनंती बदलीची सेवा जेष्टता यादी
 • पंचायत विभागाच्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमतेचा लाभ देण्याबाबत सन 2003 ते 2018 पर्यतचे आदेश भाग-1
 • पंचायत विभागाच्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना हिंदीमराठी भाषा परिक्षेतुन सुट देण्याबाबत सन 2003 ते 2018 पर्यतचे आदेश भाग-1
 • Maharashtra Right to Service.

  ग्राम पंचायत विभाग

  ग्राम पंचायत विभाग जिल्‍हा परिषद या विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. याचे पदनाम उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी(ग्राम पंचायत) असते. यांना सहकार्यासाठी वर्ग -२ चे एक सहायक गट विकास अधिकारी असतो. पंचायत विभागामार्फत ग्राम पंचायतचे संपुर्ण नियंत्रण ठेवले जाते. तसेच या विभागामाव्‍दारे केद्र व राज्‍य शासनाच्‍या विविध योजना अतिशय उत्‍कृष्‍ठ प्रकारे प्रसार, प्रशिध्‍दी करून राबविल्‍या जातात. जिल्‍हयात एकुण 8 पंचायत समित्‍यामध्‍ये 547 ग्राम पंचायत आहेत. यासाठी 322 ग्राम सेवक व 54 ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत समिती स्‍तरावर 21 विस्‍तार अधिकारी(पंचायत) मणूष्‍यबळ उपलब्‍ध आहे.या विभागाचे कामकाज हे मुबंई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 नुसार \चालविण्‍यात येते. खालील प्रमाणे इतर कामकाज या विभागाव्‍दारे करण्‍यात येतो.
  1) सांसद आदर्श ग्राम योजना
  2) आमदार आदर्श ग्राम योजना
  3) पंचायत राज सशक्तीकरण योजना
  4) चौदावा वित्त आयोग
  5) अल्पसंख्याक योजना
  6) ग्राम पंचायतीची घर कर व पाणीपटटी कर वसूली.
  7) जिल्‍हा ग्राम विकास निधि.
  8) जिल्‍हा स्‍तरावर बाजाराचे लिलाव करणे.
  9) पंचायत समिती स्‍तरावर मत्‍यपालन तलावाचे लिलाव करण