लघूपाटबंधारे विभाग

लघूपाटबंधारे विभाग बाबत थोडक्‍यात

लघूपाटबंधारे विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. याचे पदनाम जिल्हा जलसंधारण अधिकारी असते,यासोबत एक वर्ग १ चे सहायक जिल्हा जलसंधारण अधिकारी म्‍हणून काम पाहतो. . यासोबत एक वर्ग १ चे अधिकारी उपविभागीय जलसंधारण अधिकारीम्‍हणून काम पाहतो. या विभागाचे अंतर्गत पाच उपविभाग असून त्‍यावर नियंत्रंण करण्‍यासाठी वर्ग -1 चे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी म्‍हणून कार्यरत आहेत.

जिल्‍हयात एकुण 1748 माजी मालगुजारी तलावाची नोंद असून प्रत्‍यक्षात 1421 मा.मा.तलाव अस्‍तित्‍वात आहेत. त्‍याची प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता 28730 हेक्‍टर आहे. तसेच 100 हेक्‍टर खालील लघू्‍पाटबंधारे तलावांची संख्‍या 192 असून याची प्रकल्‍पीय सिचंन क्षमता 10897 हेक्‍टर आहे. तसेच 294 कोल्‍हापूरी पध्‍दतीचे बंधारे असून याची प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता 10075 हेक्‍टर आहे.तसेच 1559 साठवण बंधारे असून याची प्रकल्‍पीय सिंचन क्षमता 14817 हेक्‍टर आहे या व्‍यतिरीक्‍त जिल्‍हयात 2 मोठे प्रकल्‍प 9 मध्‍यम प्रकल्‍प व 20 लघू प्रकल्‍प कार्यरत आहेत.

सदर प्रकल्‍पांची सिचंन क्षमता वाढविने व जलसंधारण अंतर्गत विविध प्रकारचे सिंचन प्रकल्‍पांची निर्मीती करून सिंचनाची सोय उपलब्‍ध करून देणे व शेतक-यांना त्‍याचा लाभ देवून त्‍याचा आर्थीकस्‍तर उंचावने व त्‍यासोबतच जमीनीतील पाण्‍याची पातळी उंचावने व मत्‍स्‍यपालन व्‍यवसाय विकसीत करण्‍यासाठी या विभागातर्फे तलावांची निर्मीती करण्‍यात येते. तसेच या प्रकल्‍पांचा वन्‍यजिव संरक्षणात सिहांचा वाटा आहे. तसेच जिल्‍हयामध्‍ये सिचंनाची सोय उत्‍तम व्‍हावी म्‍हणून सिंचन विहीरीचे बांधकाम मोठयाप्रमात करण्‍यात येते. या सर्व बाबीमुळे या विभागाला जिल्‍हयात अनन्‍यसाधारण महत्‍व आहे.