कृषी विभाग

कृषी विभाग बाबत थोडक्‍यात

कृषी विभागाचा प्रमख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 दर्जा असलेला अधिकारी असतो. यास कृषी विकास अधिकारी असे पदनाम आहे.या विभाग मार्फत पिकाचे उत्‍पन्‍न व गुणवत्‍ता वाढविण्‍यासाठी अनेक राज्‍य व केंद्र शासना योजना प्रभाविपणे राबविल्‍या जातात.तसेच अपांपरीक उर्जा स्‍त्रोत बळकटीकरण करणे.

गोंदिया जिल्‍हयाचे भौगोलिक क्षेत्र 564100 हेक्‍टर असून लागवडी खाली क्षेत्र 200792 हेक्‍टर आहे. या जिल्‍हयात एकुण 248423 शेतकरी असून त्‍यापैकी अल्‍प व अत्‍यल्‍प भुधारक 187240 व माठे शेतकरी 18966 आहेत. या जि्ल्‍हयात सिंचन प्रकल्‍पामध्‍ये मोठे प्रकल्‍प -2, मध्‍यम प्रकल्‍प - 8, लघू व इतर प्रकल्‍प 199 असे एकुण सर्व सिंचन प्रकल्‍पातुन एकुण सिंचन क्षमता 106259 हेक्‍टर तसेच जिल्‍हयात एकुण 7964 सिंचन विहिरी असून त्‍यांची क्षमता जवळपास 7000 हेक्‍टर आहे. यापैकी सिंचन प्रकल्‍पाव्‍दारे खरीप मध्‍ये 66233 हेक्‍टर व रबी व उन्‍हाळी हंगामात विहीरीव्‍दारे 1597 हेक्‍टर , प्रकल्‍पाव्‍दारे 18365 हेक्‍टर असे एकुण 86195 हेक्‍टर सिंचन झाले.

खरीप मध्‍ये उसाखाली 200 हेक्‍टर, कडधान्‍य 4788 हेक्‍टर, गळीतधान्‍य 1262 हेक्‍टर, त़ण धान्‍य पिकाखाली 185403 हेक्‍टर व भाजीपाला 297 हेक्‍टर असे एकुण 191948 हेक्‍टर क्षेत्रावर खरीप पिकाची लागवड करण्‍यात आली.