सार्वजनिक बांधकाम विभाग

सार्वजनिक बांधकाम विभाग बाबत थोडक्‍यात

सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्‍हा परिषद या विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो. याचे पदनाम कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)असते.हाच अधिकारी जिल्‍हा परिषदेच्‍या बांधकाम समितीचा सचिव असतो. यासोबत दोन वर्ग 1 चे अधिकारी उपअभियंता म्‍हणून काम पाहतात. पंचायत समिती स्‍तरावर नियंत्रंण करण्‍यासाठी वर्ग -1 चे उपविभागीय अधिकारी म्‍हणून जिल्‍हयात 2 उपविभागात कार्यरत आहेत.

जिल्‍हयात ग्रामिण भागात मुलभुत सोई सुविधामध्‍ये इमारती व रस्‍ते याचा समावेश आहे. ग्रामिण भातील प्रत्‍येक गाव रस्‍त्‍याने जोडले असले पाहीजे.यासाठी या विभागातील यंत्रणा कटीबध्‍द आहे. चालू वर्षातील नियमीत कामे वेळेच्‍या आत पुर्ण करणे व पुढील वर्षाचे नियोजन करून ठेवणे आणि याकरीता आवश्‍यक निधिसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे,व्‍ही.आर., ओ.डी.आर,एम.डी.आर.इत्‍यादी रस्‍त्‍याची देखरेख करणे. या व्‍यतीरीक्‍त या जिल्‍हयामध्‍ये केंद्र शासनाच्‍या पंतप्रधान ग्राम सडक योजना अंतर्गत रस्‍त्‍याचे बांधकाम मोठयाप्रमात करण्‍यात आले आहे.