पंचायत समिती कार्यालय

पंचायत समिती तिरोडा

पंचायत समिती विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो त्‍याचा पदनाम गट विकास अधिकारी आहे.

श्री / श्रीमती नाव पदनाम कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आई डी
श्री सतीश लिल्हारे ( प्र ) गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, तिरोडा ०७१९८ - २५४०५७ bdotirora[at]rediffmail[dot]com