पंचायत समिती कार्यालय

पंचायत समिती देवरी

पंचायत समिती विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो त्‍याचा पदनाम गट विकास अधिकारी आहे.

श्री / श्रीमती नाव पदनाम कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आई डी
श्री एस. एल. मोडक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, देवरी ०७१९९ - २२५१४१ bdodeori[at]rediffmail[dot]com